مجموعه اضطراب موازی که بصورت استیج مونتاژ در سال 1394 تولید و اجرا گردیده است روایتی است است از تنش
کلمات کلیدی
تم رنگی