... هنرمند:

میثم قایدی

... نام اثر:

تفاوت

فارس _ اطراف شیراز