... هنرمند:

فاتح شافعی

... نام اثر:

حقیقت نزدیک

سیستان و بلوچستان