... نام اثر:

جغد کوچک

چهارمحال بختیاری / چغاخور

جغد کوچک (Litlle owl ) این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است. سرگرد، تارک صاف و پاهایش بلن