... نام اثر:

پدر

ارسنجان

تیهوی نر همراه جوجه ها
تم رنگی