پذیرفته شده در جشنواره های عکس زیر نظر فیاپ:ایرلند 2015، جشنواره خیام ایران 2014 و اسلونی، آمریکا و